PRIVACYVERKLARING

KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

G&R Techniek respecteert uw privacy en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons  verschaft  vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoongegevens die wij verwerken:

-Aanhef;

-Voor- en Achternaam;

-Adresgegevens;

-Telefoonnummer en/of Faxnummer;

-E-mailadres;

-Bankrekeningnummer.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Het verwerken en uitvoeren van offertes/werkorders;

-Financiële administratie;

-Facturatie;

-Het afhandelen van klachten / garanties;

-Bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-Plaatsen van berichten op facebook met uw naam (uitsluitend met toestemming van u);

-Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden:

G&R Techniek verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van G&R Techniek bepaalde werkzaamheden verrichten.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens:

Bent u klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoongegevens verwijderen.

 

Uw rechten:

U heeft wettelijk het recht om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoongegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. G&R Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Telefoonnummer 055-5051026 of via administratie@genrtechniek.nl. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.